Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info please look at this Forum Post

:: Стъпка по стъпка ::

На тази страница са публикувани прости програми, демонстриращи основни команди и функции използвани при работа с Ардуино. Тези програми (но без превода на български) са включени в средата за програмиране на Ардуино и са достъпни през „Файл > Примери“.


Съдържание

Дигитални входове и изходи (Digital I/O)

Аналогови входове и изходи (Analog I/O)

Серийна комуникация (Communication)

Течнокристални дисплеи (LiquidCrystal)