Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info please look at this Forum Post

Регулиране яркостта на светодиод

Яркостта на светене на светодиод може да се измени като се променя напрежението, подавано му от захранването. Стандартните светодиоди се нуждаят от 1.8 до 3.4V напрежение за да излъчват светлина, а бетериите и захранванията доставят 3, 5, 9 и 12V. За да се захрани с тях светодиод, без той да изгори, трябва да се свърже през съпротивление, което да поеме излишното електричество. Стойността му се намира чрез следната формула, изведена от закона на Ом:

Желаното напрежение, зависи от използвания светодиод и от яркостта, с която ще свети. Консумацията се взима от даташиийта на продукта и се превръща от mA в A.

Задача

Да се изчисли съпротивлението, необходимо на зелен дифузен светодиод за да се свърже към захранване от 5V и да свети максимално ярко.

Решение

Захранващото напрежение е 5V, a консумацията превърната в ампери е 0.02A. Светодиода има пад на напрежение от 1.8 до 2.2V и за да свети възможно най-ярко са му необходими точно 2.2V. След заместване във формулата, за R се получава:

Свързване

Светодиода и съпротивлението се свързват към захранващото напрежение по следната схема.

Vcc e захранващото напрежение, GND е масата, а R необходимото съпротивление. Светодиода се свързва в права посока т.е. анода (+) е от страната на захранващото напрежение, а катода (-) е към масата. Анода и катода се различават по дължината на крачетата, като дългото е анода, а късото катода.

Регулиране

Яркостта на светене на светодиода се изменя чрез съпротивлението във веригата. В горната схема като R може да се свърже променливо съпротивление, чрез което да се изменя напрежението върху диода.

Зеленият дифузен светодиод изменя яркостта си , когато напрежението върху него е между 1.8 и 2.2V. Останалите цветове и видове светодиоди изменят яркостта си при различни стойностти на напрежението, които могат да се видят в даташийта на продукта.