Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info pleae look at this Forum Post

Измерване на относителна влажност чрез HIH-4030 и Ардуино

HIH-4030 e сензор за измерване на влажност в относителни единици (%RH). Захранва се с напрежение от 4 до 5.8V, като оптималният вариант е 5V. Резултата от измерването връща като аналогов сигнал, който се подава към аналогов вход на микроконтролер.

Напрежението, което връща сензора, се изменя спрямо влажността по следната зависимост: Vdc = (VSUPPLY)(0.0062*RH + 0.16)
RH е измерената влажност, а VSUPPLY захранващото напрежение.

Пример

В дадения по-доло пример се използва алгоритъм за изглаждане на данните от сензора. Микроконтролерът използва усреднената стойност от десет измервания, за да получи относителната влажност по аналитичната зависимост по-горе. Изчислената стойност извежда в Serial Monitor, като проценти относителна влажност.

Сензорът се свързва към Arduino, като пиновете 5V и GND са към 5V и GND на платката, а OUT е към входа A0.

Кода който трябва да се зареди на Arduino е следният:

/*

 Описание:
 * измерва относителната влажност, като използва метод за
  изглаглаждане
 * връща стойността в проценти в Serial Monitor

 * Tihomir Trifonov (07-2011)
 * с подкрепата на Robotev.com

*/

////// декларации на използваните входове и изходи
const int analogInPin = A0; // А0 е входа към който е свързан сензора

////// декларации на променливи използвани в програмата
int sensorValue[10] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; // стойности получени
                       // от сензора 
int sum = 0;   // сумата от измерванията
float average;  // средно аритметичната им стойност 
float humidity; // изчислената влажност
int i;      // брояч, показващ индекса

void setup() { // начални инициализации

 Serial.begin(9600); // стартира серийна комуникация
}

void loop() { // програмен цикъл

 ////// метод за изглаждане на резултатите 
 sum -= sensorValue[i]; // изважда послената измерена стойност 
             // от общата сума            
 sensorValue[i] = analogRead(analogInPin); // получава данни от сензора   
 sum += sensorValue[i]; // прибавя данните към общата сума 
 i++;          // премества индекса 
 if ( i == 10 ) i = 0; // проверява дали е достигнат края на масива
             // и ако е достигнат връща индекса в началото 
 average = sum / 10;  // намира средно-аритметичната стойност
             // от последните 10 измервания

 /////// изчислява относителната влажност по формулата в даташийта
 humidity = (0.005*average - 0.8)/0.031; // превръща усреднената стойност
                      // в относителна влажност (%RH)

 /////// извежда получената стоийност в Serial Monitor                                          
 Serial.print("\n humidity = " ); 
 Serial.print(humidity,1); // с 1 цифра след запетаята
 Serial.print("% " );      

 delay(50);// 50ms закъснение
}