Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info pleae look at this Forum Post

Arduino и енкодер за ротация

Енкодерът за ротация е устройство, което позволява неограничено завъртане. В потребителската електроника намира приложение в аудио системи, компютърна периферия и др.

Има два изхода А и B, които могат да са в състояние 1 или 0. Това означава че по изхода на енкодера се различават общо 4 състояния.

Изходът на енкодера се разчита чрез т.нар. грей код.

Например ако А и В са преминали от 01 на 11, това означава че енкодерът е завъртян една позиция по часовниковата стрелка.

Пример

Ардуино брои завъртанията на енкодера и извежда информация в Serial Monitor. Средният пин се свързва към пин GND на Arduino, пин А към А0, а пин B към А1. Ако пин А и В се разменят, показанието ще намалява по часовниковата стрелка и ще се увеличава в противоположната посока.

/*
 Описание:
 * Получава информиция от енкодер за това дали е завъртян,
  в каква посока и колко пъти

 Свързване:
 * Pin A -> A0
 * GND -> GND
 * Pin B -> A1

 * Tihomir Trifonov (09-2011)
 * email:tisho@inbox.com

 * с подкрепата на Robotev.com

*/

#define ENC_A 14 // А0
#define ENC_B 15 // А1
#define ENC_PORT PINC

void setup()
{
 pinMode(ENC_A, INPUT);   //задава А0 като вход
 digitalWrite(ENC_A, HIGH); //вдига PullUp
 pinMode(ENC_B, INPUT);   //задава А1 като вход
 digitalWrite(ENC_B, HIGH); //вдига PullUp
 Serial.begin (115200);   //серийна комуникация 
               //със скорост 115200
}

void loop()
{
 static uint8_t counter = 0; //брояч   
 int8_t tmpdata;

 tmpdata = read_encoder();// прочита състоянието на енкодера
 if( tmpdata ) {
  Serial.print("Counter value: ");
  Serial.println(counter, DEC); //извежда брояча
  counter += tmpdata; // добавя -1,0 или 1
 }
}

int8_t read_encoder()// връща -1, 0 или 1
{
// масив с възможни състояния
 static int8_t enc_states[] = {0,-1,1,0,1,0,0,-1,-1,0,0,1,0,1,-1,0};
 static uint8_t old_AB = 0;// съхранява предходното състояние
 old_AB <<= 2;          
 old_AB |= ( ENC_PORT & 0x03 ); // прочита новото състояние на А и B
// връща -1,0 или 1 в зависимост от старото и новото им състояние 
 return ( enc_states[( old_AB & 0x0f )]); 
}

Примерът е взет от: http://www.circuitsathome.com/mcu/reading-rotary-encoder-on-arduino