Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info please look at this Forum Post

Схема "делител на напрежение"

Делителят на напрежение е елементарна схема от две съпротивления, която може да намалява подаденото на входа и напрежение в определено отношение.

Изходното напрежение зависи само от входното и от стойностите на двете съпротивления в схемата.

Схемата не е подходяща да се използва за захранване, тъй като при консумация от изхода, напрежението намалява още повече.

Приложение

Полезно приложение на схемата е при използване със сензор, който изменя съпротивлението си. Такива сензори са например фоторезисторите, термисторите, сензорите за натиск и за огъване. Сензорът се свързва като R2, а за R1 е препоръчително да се избере стойност, по средата между най-голямото и най-малкото съпротивление на R2.

За да се отчете показанието на сензора чрез микроконтролер, изходното напрежение трябва да се изчисли така, че да е по малко от 5V. За целта е удобно да се използва онлайн калкулатор, каквито има на много места в интернет.

Пример

Нека като R2 свържем сeнзорът за огъване на SpectraSymbol, който изменя съпротивлението си от 9k в неогънато, до 22k в крайно огънато състояние. За R1 избираме стойност по-средата т.е 15.1k

Ако схемата се захрани с 5V на входа между Uin и GND, напрежението на изхода ще се изменя в границите от 1.87 до 2,96V при огъване на сензора.