1. texto

 - tipografia Free San-serif
 - 12 pts
 - codificación : ASCII
 - formato : .odt

2. codigo

 - tipografia Free San-serif
 - 10 pts
 - codificación : ASCII
 - formato : .odt

3. imagenes

 - .fz

4. tips

 - tipografia Free San-serif
 - 12 pts
 - codificación : ASCII
 - formato : .odt

5. advertencias de anuncios

 - tipografia Free San-serif
 - 12 pts
 - codificación : ASCII
 - formato : .odt